اعتصاب کاری بازرگانان مواد خوراکی در شهر کابل

در پی ربوده شدن یکی از تاجران مواد خوراکی در منطقه بگرامی شهر کابل، بازرگانان مواد خوراکی از دیروز به این سو فروشگاه های مواد خوراکی شانرا بسته اند.

در کنار حملات تروریستی و هراس افگنی، آدم ربایی از دیگر مشکل های است که شهروندان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.

شهروندان کشور در سیزده سال گذشته موارد زیادی ربودن ها را شاهد بوده اند؛ اما ظاهرا دیده شده است که هنوز حکومت ریشه اصلی آدم ربایی را در نیافته است.

در تازه ترین مورد پس از چاشت (روزشنبه ۲۱سنبله/شهریور) یکی از تاجران مواد خوراکی با استفاده از لباس و موتر ارگان امنیت ملی در منطقه بگرامی شهر کابل از سوی مردان ناشناس ربوده شده است.

بارزگانان مواد خوراکی به همین دلیل از دو روز به این سو فروشگاه های شان را در شهر کابل بسته اند. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که برای تامین امنیت جان بازرگانان توجه جدی کند. آقای الکوزی در این باره حکومت را به کم کاری متهم می کند و می گوید که بازرگانان نسبت به امنیت جان و مال شان نگران اند.

بازرگانان مواد خوراکی هشدار می دهند تازمانی که بازرگان ربوده شده از قید ربایندگان آزاد نشود به اعتصاب کاری شان پایان نمی دهند.

معاون اتاق تجارت و صنایع از فرد مشخصی نام نمی برد، اما تاکید می کند که در دورن حکومت کسانی استند که آدم ربایان را حمایت می کنند.

با این همه به گفته مسولان اتاق تجارت و صنایع، در دو ماه گذشته ۳۸ بارزگان در کشور از سوی آدم ربایان ربوده شده که از این میان تعداد شان کشته و تعداد دیگر شان پس از پرداخت پول آزاد شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top