عاملان حمله های اخیر در کابل بازداشت شدند

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه بیست و شش نفری از دهشت افگنان، به اتهام حمله های اخیر تروریستی در کابل خبر داده است. این ریاست با نشر خبرنامه ای گفته است که، گروه بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه های تروریستی در کابل بوده است. خبرنامه می افزاید که، این گروه در صدد طرح ریزی سیزده پلان تروریستی دیگر در شهر کابل بود. ارگ ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی واقع شش درک، وزارت دفاع ملی، سفارت آمریکا، فرماندهی پلیس ولایت کابل، شورای ملی، و دانشگاه خاتم النبیین، از هدف هایی بوده که این گروه قصد حمله بر آنها را داشتند.

در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، منسوبان این ریاست دو موتر باربری مملو از مواد انفجاری را کشف کرده اند که، دهشت افگنان می خواستند، از ولایت پکتیکا به سمت های مرکزی انتقال دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top