چالش های کلان دامن گیر مردم افغانستان

به اساس نظرسنجی تازه ای که انستیتوت مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان داشته است، مردم این کشور به ترتیب ناامنی، بیکاری و فساد را از چالش های اساسی شان می دانند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که نا امنی با ۳۴/۴۲ درصد همچنان در صدر بزرگ ترین مسایل افغانستان قرار دارد. بیکاری با ۲۵/۸۶ درصد در جایگاه دوم و فساد اداری با ۲۳/۹۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته اند.

در این ارزیابی آمده است که در مقایسه با معضل ناامنی و بیکاری، بیشتر مردم معتقد اند که دولت در زمینه حل مشکل فساد اداری کاری نکرده یا هم تلاش هایش کمرنگ بوده است.

یافته های این نهاد نشان می دهد، بخش دولتی به عنوان فاسدترین بخش جامعه است، و در صورتی که حکومت در زمینه مبارزه با فساد اقدام نکند، امنیت ملی را بیشتر تهدید می کند.

از سوی دیگر، گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) نشان می‌دهد که تا پنج سال آینده، چهار میلیون جوان واجد شرایط کار نیاز به شغل خواهند داشت.

بیکاری نگرانی بیشتر مردم افغانستان و جوانان این کشور است و خیلی ها را به فرار از کشور واداشته است.

بشیر عظیمی این موضوع را در این برنامه سرنوشت با آقایان محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان و توریالی غیاثی آگاه سیاسی به واکاوی گرفته است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top