سرمایه گذاری در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است

اداره حمایت از سرمایه گذاری می گوید که در قانون سرمایه گذاری باید بازنگری شود.به گفته رییس این اداره، از آغاز سال جاری تا کنون سی درصد سرمایه گزاری در کشور کاهش یافته است.

(روز چهارشنبه۷اسد/مرداد) نشست مشترک میان صنعت کاران انجمن های صنایع و اداره سرمایه گذاری در کابل برگذارشد.هدف از این نشست بررسی مشکلات صنعت کاران کشور گفته شده است. شماری از صنعت کاران می گویند که در سیزده سال گذشته به مشکلات صنعت کاران کشور توجه نشده است و با گذشت هرروز سرمایه گذاری در کشور روبه کاهش است.عبدالجبار صافی معاون انجمن صنایع افغانستان، بی توجهی حکومت گذشته را در زمینه سرمایه گذاری جفا به مردم افغانستان می داند و از حکومت جدید می خواهد که در زمینه مشکلات بازرگانان کشور توجه جدی کند .

هم اکنون ۳۶ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و هزاران جوان که سرمایه های معنوی کشور را تشکیل می دهند بخاطر نبود کار مجبور به ترک وطن می شوند. محمد قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری می گوید که در شش ماه گذشته ۳۰ درصد سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است .

حقجو می افزاید که درسیزده سال گذشته پول های هنگفتی در کشور سرازیر شده است، اما توجه اساسی که بتواند مشکلات سرمایه گزاران را حل کند صورت نگرفته است.

این در حالیست که همواره سرمایه گذاران کشور از افزایش مالیات، نبود برق، زمین و نبود حمایت از صنایع داخلی شکایت کرده اند.حالا اداره سرمایه گذاری می گوید که یک استراتیژی ملی اقتصادی را ایجاد و با حکومت شریک می کند تا بهبود در زمینه سرمایه گذاری در کشور به میان آید.

نوشته‌های مرتبط


Top