وزارت زراعت ۳۴ هزار تن گندم را به نیاز مندان توزیع می کند

وزارت زراعت و مالداری می گوید که حکومت در نظر دارد برای نیازمندان سی و چهار هزار تن گندم را توزیع کند.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تاسی از حکم مقام ریاست جمهوری به منظور حمایت از نیازمندان در ماه مبارک رمضان پروسه توزیع گندم را آغاز کرده است.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که حکومت افغانستان در نظردارد که برای نیازمندان سی و چهار هزار تن گندم توزیع کند.آقای ضمیر می افزاید که به اساس این برنامه، به ۳۵۰ هزار خانواده بی بضاعت در سراسر کشور گندم و یا معادل آن پول توزیع می شود.به گفته وزیر زراعت بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان بیرونی در سال جاری، معلمان بی بضاعت، معیوبان، معلولان، بیوه زنان، ماموران بست های ۷ و ۸ ادارات دولتی، کارمندان شهرداری و متضرران حوادث طبیعی ازاین کمک ها مستفید خواهند شد.

قرار است وزارت های معارف، مهاجرین، کار و اموراجتماعی و اداره ملی مبارزه با حوادث و همچنان در سطح ولایات ریاست های این وزارت خانه ها از این پروسه نظارت کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top