یک تفاهمنامه میان وزارت معارف و اداره انکشافی شهرجدید کابل امضا شد

اداره انکشاف شهر جدید کابل یک تفاهمنامه مشترک وظیفوی را با وزارت معارف امضا کرد.

فاروق وردک وزیرمعارف کشور می گوید که امضای این تفاهمنامه برای رشد و شگوفایی معارف شهر جدید کابل اثر گذار است و می تواند سطح کیفیت معارف را دراین منطقه بلند ببرد.

در همین حال غلام سخی حسن زاده رییس اداره انکشاف شهرجدید کابل می گوید که در شهر جدید کابل، سیستم معارف به گونه معیاری در نظر گرفته شده است.

اداره انکشاف شهر جدید کابل امضای تفاهمنامه با ارگان های دولتی را یک نیاز می داند. به گفته مسولان این اداره، تاکنون با 19 ارگان دولتی تفاهمنامه امضا کرده اند.

مسوولان اداره انکشاف شهرجدید کابل می گویند که با روی کار آمدن حکومت جدید در کشور کار عملی شهر جدید کابل آغاز خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top