کمک نزدیک به پنج صد میلیون دالری بانک جهانی برای افغانستان

در شانزده سال که گذشت، افغانستان کمک های زیادی را از جامعه جهانی دریافت کرد. رهبران وحدت ملی می گونید، در سه سال گذشته کمک های جهانی تحت شرایطی دریافت شده است. مبارزه با فساد اداری، اصلاحات سیاسی و حکومت داری خوب، از جمله شرایط دوام کمک ها به افغانستان گفته شده است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top