وزیر مالیه: شماری از کشورهای کمک کننده به افغانستان، به تعهدات خود عمل نکرده است

وزیرمالیه می گوید که، شماری از کشور های کمک کننده به افغانستان به تعهدات خود عمل نکرده است. وزیر مالیه که در رابطه به دستآورد های نشست “سام” صحبت می کرد گفت که، شماری از کشورهای کمک  کننده در عملی کردن تعهدات خود کوتاهی کرده است. وی خواهان عملی شدن این تعهدات شده است. وزیر مالیه همچنان می گوید که، از پانزده تعهد که افغانستان به کشورهای کمک کننده داده بود، به تمام آن عمل کرد است و این عملکرد حکومت مورد تایید کشور های اشتراک کننده در نشست سام قرار گرفته است. در همین حال، فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان می گوید که، طرح های اصلاحی حکومت برای آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان امیدوار کننده است.

سرانجام نشست دو روزه هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان”سام” با اشتراک چهل کشور و موسسات کمک کننده به افغانسان در کابل پایان یافت. هدف از این نشست پاسخگوی حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده به تعهدات دو جانبه بود.  وزیر مالیه این نشست را برای افغانستان پر دستآورد می داند و می گوید از پانزده تعهد که حکومت افغانستان از جمله مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات به کشورهای کمک کننده سپرده بود، به تمام آن عمل کرده است و این عملکردحکومت مورد تایید کشورهای اشتراک کننده در نشست “سام” قرار گرفته است.

وزیر مالیه از شماری از کشورهای کمک کننده به افغانستان انتقاد می کند. وزیر مالیه با آنکه نام این کشورها را نمی گیرد، اما می گوید که، شماری از کشورهای کمک کننده به افغانستان، به تعهدات خود عمل نکرده است. وی خواستار عملی شدن این تعهدات شد.

درهمین حال، فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، موجودیت مشکلات به ویژه در رابطه به آمدن اصلاحات و مبارزه با فساد را در افغانستان تایید می کند، اما می گوید که، طرح های ارایه شده در نشست “سام” توسط حکومت افغانستان، برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات و رشد اقتصادی این کشور امیدوار کننده است.

وی گفته است: هدف از این نشست این بود که تعهدات قوی را جامعه جهانی در قبال افغانستان دارد. هنوزهم در زمینه امنیت، فساد و اصلاحات مشکلات وجود دارد که نیاز به اصلاح شدن دارد. طرح و بحث ها در نشست “سام” توسط حکومت افغانستان برای مبازه با فساد و اصلاحات امیدوار کننده بود.

این سومین نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان  بود که در کابل برگزار شد. آگاهان می گویند که برگزاری اینگونه نشست ها و شریک ساختن محتوای این نشست به طور صادقانه به مردم می تواند در زمینه تامین امنیت، شفافیت، اصلاحات و مبازه با فساد در افغانستان موثر باشد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top