وزیر مالیه: از قاچاق چهل و پنج کیلو گرام طلا از کشور جلوگیری شده است

وزیر مالیه می گوید که، به کمک اداره بازرس ویژه امریکا برای باز سازی افغانستان”سیگار” از قاچاق چهل و پنج کیلو گرام طلا جلو گیری شده است. وزیر مالیه در رابطه به اینکه چی کسانی در عقب این قاچاق دست داشته اند چیزی نمی گوید، اما می گوید که این مقدار طلا به بانک مرکزی تحویل داده شده است. وزیر مالیه همچنان از افزایش عواید حکومت تا اخیر سال مالی خبر می دهد و می گوید که عواید حکومت  پنجاه و سه درصد افزایش یافته است.

قاچاق آثار باستانی از دیر زمانی در کشور ادامه داشته است. اما قاچاق چهل و پنج کیلو طلا به بیرون از کشور سابقه نداشته است. وزیر مالیه می گوید که از قاچاق این مقدار طلا به خارج از کشور با همکاری اداره بازرس ویژه امریکا برای باز سازی افغانستان جلوگیری شده است.

وزیر مالیه در رابطه به اینکه چی کسانی در عقب این قاچاق دست داشته اند، چیزی نمی گوید، اما می گوید این مقدار طلا به بانک مرکزی تحویل داده شده است.

وزیر مالیه همچنان از افزایش عواید حکومت خبر می دهد و می گوید که عواید به شکل بی سابقه افزایش یافته است.

با انکه عواید حکومت افزایش یافته است، اما پیش از این دیدبان شفافیت گفته است که، فساد در گمرکات کشور هنوزهم بیداد می کند و اگر جلو فساد در گمرکات گرفته شود، عواید افغانستان افزایش بی سابقه خواهد داشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top