وردک: اعضای مجلس به نامزد وزیران رای اعتماد دهند

وزیر دولت درامورپارلمانی در همایشی در ولسوالی شکردره  کابل از اعضای مجلس نمایندگان خواست به نامزد وزیران تازه معرفی شده رای اعتماد دهند. وزیر دولت درامور پارلمانی نیز از فداکاری های نیروهای امنیتی کشور ستایش کرد. در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر تامین امنیت در کشور از سیاسیون می خواهند که از حکومت وحدت ملی حمایت کنند. ازسویی هم، والی کابل با تاکید بر هماهنگی نیروهای امنیتی درکار تامین امنیت کابل، برمبارزه دربرابر رزو گویی و غصب زمین در پایتخت تاکید کرد.

والی کابل یک همایشی  را درپیوند برتامین امنیت، توسعه و هماهنگی بیشترمیان نهادهای حکومتی درولسوالی شکردره کابل با اشتراک مقام های حکومتی برگزار کرده است.  والی کابل می گوید که، هنوز هم بسیاری از ولسوالی های کابل برق و سرک وجود ندارد. وی با تاکید بر هماهنگی نیروهای امنیتی درکار تامین امنیت کابل، برمبارزه دربرابر رزو گویی و غصب زمین در پایتخت تاکید کرد.

درهمین حال، سرپرست گارنیزیون کابل با ستایش از عملکرد نظامیان کشور بر همکاری مردم با نیروهای امنیتی کشور تاکید کرد.

از سویی هم، وزیر دولت درامورپارلمانی در همایشی در ولسوالی شکردره  کابل از اعضای مجلس نمایندگان خواست به نامزد وزیران تازه معرفی شده رای اعتماد دهند. وزیر دولت درامور پارلمانی نیز از فداکاری های نیروهای امنیتی کشور ستایش کرد.

همچنان شماری از اعضای مجلس نمایندگان، ا تاکید بر تامین امنیت در کشور از سیاسیون می خواهند که از حکومت وحدت ملی حمایت کنند.

با این همه، رییس عمومی محاکم کابل با تاکید بر تامین امنیت در کشور گفت که اگر امنیت نباشد، عدالت در کشور تامین نخواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top