هفته نامه کابل بعد از حدود شش سال دوباره به فعالیت آغاز کرد

هفته نامه کابل پس از حدود شش سال دوباره به نشرات آغاز کرد. این هفته نامه در دهه هفتاد خورشیدی از سوی شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور تأسیس شده بود.

هفته نامه کابل در زمستان سال ۱۳۷۱ خورشیدی به فعالیت آغاز کرد. شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور بنیانگذار این هفته نامه بود. هفته نامه کابل تقریبا بیست سال فعالیت کرده است که در بهار سال ۱۳۹۱ به دلیل مشکلات مالی از فعالیت باز ماند.

شماری از خبرنگاران از آغاز فعالیت مجدد این هفته نامه استقبال می کنند. مجب خلوتگر یکی از خبرنگاران می گوید که هفته نامه کابل پس از سقوط گروه طالبان اولین رسانه ای آزاد بود که فعالیت داشت. آقای خلوتگر می افزاید که آغاز فعالیت هفته نامه کابل یک گام مثبت در عرصه اطلاع رسانی برای شهروندان کشور است. هفته نامه کابل این‎بار با صاحب امتیازی اتاق فکر جوانان به فعالیت آغاز کرده است. اتاق فکر جوانان با اشتراک شماری از تحصیل کردگان تشکیل شده است.

برچسب ها

Top