نادری: سازمان ملل متحد باید کمک هایش را در افغانستان منسجم تر کند

مشاور رییس جمهور در امور سازمان ملل متحد از روند کمک رسانی این سازمان برای افغانستان انتقاد می کند. وی می گوید که سازمان ملل متحد باید برنامه های کوتاه مدت و طویل مدت خود را برای آوردن تغییرات مثب در افغانستان مدغم کند.

برنامه های شبیه سازی سازمان ملل متحد از دیر زمانی برای آگاهی دهی به جوانان به هدف آوردن تغییرات مثب در افغانستان راه اندازی می شود. زهرا نادری مشاور رییس جمهور در امور سازمان ملل متحد از روند کمک رسانی این سازمان برای افغانستان انتقاد می کند. بانو نادری می گوید که سازمان ملل متحد باید برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اش را برای آوردن تغییرات مثب در افغانستان مدغم کند. وی همچنان از موفق نبودن پروژه های این سازمان در کشور نیز انتقاد می کند.

در همین حال، کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ راه انداری این گونه برنامه ها را برای رسانیدن صدای مردم افغانستان به جهانیان موثر می داند.

این در حالیست که سالانه میلیون ها دالر سازمان ملل متحد در افغانستان برای بازسازی و توسعه کمک می کند. اما چگونگی مصرف این کمک ها و مدیریت ضعیف از چگونگی به مصرف رسیدن آن سبب نگرانی شهروندان کشور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top