میلاد حضرت محمد (ص)

امروز برابر با زاد روز نخستین آموزگار بشر، حضرت محمد پیامبر اسلام است. پیامبر اسلام را نخستین آموزگار بشر می گویند، از این جهت که او با آمدنش به جهان هستی، پرده ای از تاریکی درید و روزنه ای به سوی روشنایی باز کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top