محقق: از طرح ایجاد حکومت موقت حمایت می کنیم

معاون دوم ریاست اجرایی به سران حکومت وحدت ملی هشدار داده است که، اگر حکومتداری به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، ایتلاف نجات برای افغانستان از طرح ایجاد حکومت موقت حمایت خواهد کرد. محمد محقق تاکید کرده است که، ایتلاف نجات افغانستان می‌خواهد تا حکومت وحدت ملی دو سال باقی مانده خود را نیز به پایان برساند، اما آوردن اصلاحات در حکومت را یک ضرورت جدی عنوان کرده است.

قرار است شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان به زودی اعلام موجودیت کند. آوردن اصلاحات، اتحاد بین گروه‌های مختلف که در حکومت کنونی از یکدیگر فاصله گرفته اند و تطبیق پروژه‌های بزرگ ملی برای بهبود وضعیت زندگی مردم از برنامه های ایتلاف برای نجات افغانستان گفته شده است.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عضو ارشد ایتلاف نجات افغانستان با تاکید بر اصلاحات در حکومت به ویژه ارگانهای امنیتی، به سران حکومت وحدت ملی هشدار داده است که اگر حکومتداری به شیوه کنونی ادامه یابد، ایتلاف آنان از طرح ایجاد حکومت موقت حمایت خواهد کرد. معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرده است که، ایتلاف نجات افغانستان می‌خواهد تا حکومت وحدت ملی دو سال باقی مانده خود را نیز به پایان برساند، اما آوردن اصلاحات در  حکومت یک ضرورت جدی است.

معاون دوم ریاست اجرایی همچنان تاکید کرده است که، شورای ایتلاف نجات افغانستان به دنبال آن است که به تک‌ روی و انحصار طلبی قدرت از سوی رهبری حکومت پایان دهد.

وی نگرانی کرده است که، حکومت به گونه ای حرکت می کند که روز به روز شکاف و فاصله‌ ها میان حکومت، مردم و جریان های سیاسی بیشتر می‌شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top