فرستاده ویژه سازمان ملل:کشور های منطقه در کار تامین صلح در افغانستان نقش مهم دارند

فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان برگزاری نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغاستان”سام”را در راستای تامین صلح در کشور مهم می داند. فرستاده ویژه سازمان ملل تاکید می کند که، راهبرد تازه امریکا د رقبال افغانستان و جنوب آسیا و همکاری کشورهای منطقه فرصت مناسب را برای تامین صلح  در افغانستان و منطقه مساعد کرده است. وی، نقش کشور های منطقه به ویژه روسیه را در راستای تامین صلح در افغانستان برجسته عنوان می کند.

سومین نشست هیأت عالی رتبه کشورهای کمک کننده”سام” با حضور نماینده های هفتاد کشور جهان و نهاد های بین المللی در کابل به پایان رسید. مبارزه علیه فساد، تامین امنیت و برقراری صلح از مهم ترین بحث های این نشست عنوان شده است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان راهبرد جدید امریکا را فرصت مناسب برای تامین صلح در افغانستان و منطقه عنوان می کند.

وی گفته است: راهبرد جدید امریکا فرصت مناسب را فراهم کرده است تا کشورهای منطقه به این سیاست به دیدگاه سازنده بیبینند. امیدوار استیم تا کشورهای منطقه از این فرصت برای تامین صلح در منطقه استفاده درست کنند.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد همچنانف نقش کشورهای منطقه به ویژه روسیه را در راستای تامین صلح در افغانستان مهم می خواند.

وی گفته است: روسیه یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است. امید وارم استیم که بتواند یک نقش سازنده را ایفاکند. و این نقش بتواند منجر به نتیجه موثر تلاش های صلح حکومت افغانستان شود.

با پایان سومین نشست هیأت عالی رتبه “سام” امیدواری ها به تامین صلح در کشور بیشتر شده است. هرچند بارها اینگونه نشست ها به منظور تامین امنیت، مبارزه جدی با فساد با حضور کشور های جهان و سازمان های بین المللی برگزار شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top