داکتر عبدالله از سفر پنهانی رییس سازمان استخبارات آمریکا به کابل خبر می دهد

رییس اجرایی حکومت از سفر پنهانی رییس سازمان استخبارات آمریکا به کابل خبر می دهد. عبدالله عبدالله می گوید که «مایک پامپیوطی» رییس استخبارت آمریکا چندی پیش به کابل آمده بود و با وی و رییس جمهورغنی دیدار و گفتگو کرده است.

در چند روز گذشته کابل میزبان شماری از هیأت آمریکایی بوده است، اما در این میان رییس اداره استخبارات آمریکا نیز به کابل سفر پنهانی داشته است و با رییس اجرایی و رییس جمهورغنی دیدار کرده است. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی می گوید که درپی این دیدار ها رییس استخبارات آمریکا از برنامه های امنیتی و توسعه ای حکومت وحدت ملی حمایت کرده است. رییس اجرایی حکومت در مورد اینکه رییس اداره استخبارات آمریکا چه زمانی به کابل آمده است چیزی نمی گوید، اما تاکید می کند که در دیدار با هیأت وزارت خارجه آمریکا بر سر میکانیزم تطبیقی پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن با هیأت‌ آمریکایی به توافق ابتدایی رسیده اند.

آقای عبدالله می گوید که در حال حاضر تروریستان درپی تفرقه افگنی مذهبی در کشور اند و روی همین دلیل برنامه های خاصی تروریستی را در کشور انجام می دهند. رییس اجریی حکومت می گوید همکاری سیاسیون و مردم با حکومت می تواند سبب شکست دسیسه های دشمان مردم افغانستان و تامین امنیت در کشور شود.

نوشته‌های مرتبط


Top