خوشبینی فرستاده سازمان ملل برای راه اندازی گفتگوهای مستقیم میان دولت سوریه و معارضان

استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز جمعه گفته است امکان گفتگوی مستقیم میان دولت سوریه و معارضان سوری در آینده نزدیک وجود دارد. براساس گزارش رسانه های بریتانیا آقای دیمیستورا گفته است در دوره های بعدی گفتگوهای صلح سوریه در ژنف این امکان وجود خواهد داشت که، مذاکره کنندگان دولت سوریه و معارضان برای نخستین بار رو در روی یکدیگر گفتگو کنند. وی همچنین درخصوص اختلافاتی که میان گروه های معارضان سوری وجود دارد، اتحاد معارضان را در دوره کنونی گفتگو ها غیرقابل پیش بینی خوانده است. او گفته است به دنبال آن استند تا این گروه ها به نقاط مشترکی برای توافق دست یابند. اختلاف نظر عمیق میان معارضان سوری در گفتگوهای ژنف باعث شده است تا این گفتگوها بدون نتایج ملموسی ادامه یابد.

نوشته‌های مرتبط


Top