جریان سیاسی جدید زیرنام «محور مردم افغانستان» اعلام موجودیت کرد

جریان سیاسی جدید زیر عنوان “محور مردم افغانستان” اعلام موجودیت کرد. شماری از اعضای این جریان سیاسی حکومت را به ناتوانی برای تامین امنیت، رشد اقتصاد، محدود کردن آزادی بیان متهم می کنند.

شماری از چهره ها کلیدی حکومت پیشین زیر یک چتر سیاسی “محور مردم افغانستان” گرد آمده اند و اعلام موجودیت کردند. شماری از اعضای این جریان سیاسی، حکومت را متهم می کنند که در راستای تامین امنیت شهروندان و رشد اقتصادی ناتوان است و آزادی بیان در کشور را محدود کرده است. رنگین دادفر اسپنتا عضو این جریان سیاسی می گوید که اصلاحات اساسی در حکومت به ویژه در ارگان ها امنیتی باید عملی شود تا وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد.

آقای سپنتا، رییس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم می کند و می افزاید که این مسله سبب افزایش تنش های قومی در کشور شد است.

این عضو جریان سیاسی محور مردم افغانستان همچنان می گوید که باید در رابطه به چگونگی مبارزه با تروریزم تجدید نظر شود و کسانی که به دستآورد های شانزده سال ارج نمی نهند، سرکوب شوند.

در همین حال، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه از هر گونه طرحی اصلاحی در راستای آوردن اصلاحات در حکومت استقبال می کند، قضاوت در مورد کار کرد حکومت فعلی و گذشته را متعلق به شهروندان کشور می داند.

آقای مرتضوی می گوید که حکومت وحدت ملی اقدام های اساسی در عرصه های مختلف را روی دست دارد که با عملی شدن آن مشکلات مردم حل خواهد شد.


Top