تعریف طالبان، یک بام و چندین هوا

گروه طالبان که سال هاست در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و کشورهای همپیمان می جنگد، تمامی راه های آشتی را با چیدن دیوارهای خونین بسته و به هرچه ندای صلح است مهر رد کوبیده است، تا هنوز در نگاه سران دولت افغانستان و حتا جامعه ی جهانی، تعریف و جایگاه مشخصی ندارد و مردم افغانستان نیز سردرگمند با کی طرفند و همواره با خون و جان شان بهای این ابهام را پرداخته اند.

یک و نیم دهه ی پیش طالبان برای همه دشمن بودند، آهسته آهسته اما هویت آن ها در نگاه دولتمداران افغانستان و حتا کشورهای همپیمان تغییر کرد و تا جایی که، آمریکا آنان را از فهرست دشمنانش کشید و رییس جمهوری پیشین برادرشان خواند.پس آیا طالبان تروریستند یا مخالفان سیاسی؟

 

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top