تاکید ربانی بر مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه تروریزم

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در نشست پروسه قلب آسیا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در  نیویارک اشتراک کرد. وزیر امور خارجه کشور ضمن ستایش از کشور های اشتراک کننده، کشور های حامی و سازمان های این نشست به خاطر حمایت از تعهدات شان برای صلح و رفاه در افغانستان و منطقه، تاکید کرده است که، همکاری های موثر و نتیجه گرا میان تمامی کشور های پروسه قلب آسیا، تضمین کننده موفقیت جمعی خواهد بود.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در نشست پروسه قلب آسیا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در  نیویارک اشتراک کرد. وزیر امور خارجه در این نشست، از تمامی کشور های اشتراک کننده، کشور های حامی و سازمان های این نشست به خاطر حمایت از تعهدات آنها برای صلح و رفاه در افغانستان و منطقه ستایش کرده است.

صلاح الدین ربانی می گوید: پروسه قلب آسیا به یک چارچوب مهم همکاری ها برای چالش های جدی ای که همه ما از آن متأثر هستیم، مبدل شده است. این نشست همکاری ها و شراکت های مشترک را در سراسر قاره ها و منطقه های مختلف تسهیل کرده است. این روند بالای اهمیت جستجوی راه حل های مشترک برای چالش های مشترک تأکید می کند.

وزیر خارجه کشور تاکید کرده است این نشست در حالی صورت می گیرد که روحیه سهمگیری بین المللی در حمایت از ثبات در افغانستان تجدید یافته است. به باور وی، فرصت دیگری برای بررسی پیشرفت ها در جهت اهداف تدابیر اعتماد سازی برای مبارزه با تهدید های تروریزم و مواد مخدر فراهم شده و پیشرفت های جدیدی را در ساحات مدیریت حوادث، معارف، زیربنا و تجارت و سرمایه گذاری فراهم کرده است.

صلاح ا لدین ربانی گفته است که، افغانستان همیشه تأکید کرده است که همکاری های موثر و نتیجه گرا میان تمامی کشور های پروسه قلب آسیا، تضمین کننده موفقیت جمعی ما خواهد بود.

آقای ربانی گفته است: ما باید به دنبال ایجاد همکاری های جدید میان تدابیر اعتماد سازی به مثابه تدابیر تسریع پیشرفت در جهات مختلف باشیم. در این زمینه، مشاورت های سیاسی منظر کلیدی پروسه قلب آسیا بوده و مباحثه ها و دیالوگ های سازنده ای را برای راه حل های منطقه یی به مشکلات منطقه یی ممکن ساخته است.

وی همچنان بر مبارزه مشترک کشورهای کشورهای قلب آسیا علیه تهدید تروریزم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است.

ویر خارجه گفته است: یک ساحه مشخصی که در آن نیاز به نتایج ملموس است، مبارزه با ترورزیم و افراط گرایی خشونت آمیز است. نتیجه گیری از حملات ماه های گذشته در کابل و جاهای مختلف، به شمول حملات بالای مردم عام، مساجد و شخصیت های برجسته ملی ما نشاندهنده نیاز بیشتر برای تلاش های جدی در چارچوب پروسه قبل آسیا و سایر نشست های مربوطه است.

صلاح الدین ربانی همچنان نهایی سازی چارچوب راهبرد مبارزه با تروریزم منطقه ای را لازمی دانسته است.

نوشته‌های مرتبط


Top