افغانستان و بحران میلیون‌ها کودک بی سر پناه و بی آموزش

قدرت سیاسی در افغانستان، چنان سیاست مداران را مصروف کرده که مهم ترین کار و مسولیت دولت داری را به حاشیه رانده است. زمینه آموزش یک نسل، نسل که شاید نه بلکه باید در فردای این سرزمین نقش فعال داشته باشند، میلیون ها تن شان از آموزش بی بهره اند و دولت نیز کوچکترین اقدامی در زمنیه انجام نداده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top